Nowy klaster technologii medycznych NTMed

13 grudnia 2022

Powstał klaster Nowych Technologii Medycznych NTMed. Przystąpiło do niego 15 podmiotów z obszaru wyrobów medycznych, farmacji i biotechnologii. Umowy podpisano w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w trakcie odbywającej się tam konferencji „Innowacje dla zdrowia”.

Przystąpienie do klastra NTMed daje możliwość rozwijania innowacyjnych rozwiązań w sferze medycyny i farmacji dzięki współpracy przedsiębiorstw, Politechniki Warszawskiej w tym centrum badawczego, jakim jest CEZAMAT PW.

– Jeżeli chodzi o poziom innowacji w zdrowiu, jesteśmy w stanie w Polsce konkurować z częścią rozwiązań, które rozwijane są w Stanach Zjednoczonych czy krajach Unii Europejskiej – mówił podczas uroczystego podpisania umów Dyrektor CEZAMAT PW Mariusz Wielec. – Wierzę, że jesteśmy na krzywej wznoszącej, jeżeli chodzi o innowacje obejmujące zarówno wyroby medyczne, jak i leki – dodał.

Branże tworzące rozwiązania dla ochrony zdrowia należą do czołówki, jeżeli chodzi o rozwój innowacji w Polsce. Uruchomienie klastra NTMed ma na celu zintensyfikowanie współpracy wszystkich zrzeszonych w nim podmiotów.

– Ważne jest również osiągnięcie masy krytycznej, która pozwoli nam poważnie rozmawiać z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczanymi na innowacje, a także np. pozostawać w dialogu z regulatorami – wyjaśniał dyrektor Wielec.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na fakt, że mamy do czynienia z dwoma grupami innowacyjnych rozwiązań. Pierwsza dotyczy technologii medycznych, w których próg finansowy wejścia na rynek jest relatywnie niższy. Natomiast druga – sektora farmaceutycznego, w którym potrzeba nawet 12 lat – jak wskazała pani Marta Winiarska Prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed – by powstał nowy lek. W obu zaś konieczne jest zdobycie środków na ich rozwój i wprowadzenie na rynek, a tego bez wsparcia państwowymi funduszami nie da się zrobić, ponieważ biznes nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ryzyka badawcze przy tak dużych kosztach powstawania innowacji. W przypadku leków są one najwyższe.

 

Paneliści dyskutujący na konferencji zorganizowanej przez CEZAMAT Politechnikę Warszawską wskazywali na rozwój krajowego sektora farmaceutycznego – Polska jest jednym z wiodących w Europie producentów generyków, czyli leków odtwórczych – mówił Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. – Stworzenie leków „drugiej generacji” wymaga wielu lat pracy, a my od generyków przechodzimy przez mikroinnowacje, produkcję leków bionastępczych po leki innowacyjne, które, wierzę, wkrótce się pojawią – dodał.

– Już od kilku lat GUS stawia polski przemysł farmaceutyczny w pierwszej trójce najbardziej innowacyjnych branż – zauważa Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków. – Krajowe firmy zaczynają produkować leki biologiczne, co jest kolejnym przełomem. Fundamentalną kwestią jest finansowanie innowacji. Polski przemysł musi się rozwijać, szukać nowych rozwiązań, wchodzić w kooperacje również z zagranicznymi partnerami, tak by mógł sobie pozwolić na finansowanie badań. Jednak liczenie na to, że biznes będzie w stanie zaryzykować ogromne kwoty, by sfinansować kilkunastoletnie prace, nie jest drogą właściwą. Dotyczy to zwłaszcza firm mniejszych, które bez finansowego wsparcia państwa będą musiały sprzedać swoje odkrycia zachodnim koncernom farmaceutycznym, co jest de facto drenażem mózgów. Choć czasami nie da się tego uniknąć – wyjaśniał.

Dyskutując o sektorze wyrobów medycznych, który równie szybko rozwija się w Polsce, dr Grzegorz Suwalski, prezes Quantum Innovations, przybliżył z perspektywy kardiochirurga i prezesa firmy typu start-up drogę innowacyjnej technologii od pomysłu rodzącego się na sali operacyjnej do pacjenta. Zauważył, iż innowatorzy dysponując wkładem własnym potrzebują jednak wsparcia finansowego kosztownych badań klinicznych. Mając do wyboru fundusze inwestycyjne i środki publiczne ocenił, iż lepsza opcją dla młodej firmy jest wsparcie środkami państwowymi. W trakcie dyskusji zauważono, że takie podejście zwiększa szanse na ulokowanie produkcji innowacyjnego wyrobu w Polsce.

Paneliści podjęli także wątek zapewnienia dostępności zarówno wyrobów medycznych jak i leków czy substancji leczniczych niezbędnych do ich produkcji sygnalizując jak bardzo jest to istotna kwestia dla społeczeństwa i bezpieczeństwa pacjentów. Szczególnie uwypukliły to ostatnie lata pandemii COVID-19 pokazując, iż kluczowe jest skracanie łańcucha dostaw i stawianie na produkcję w kraju.

W trakcie dyskusji panelowej dr Karolina Nowak, Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych, przedstawiła założenia rządowego Plan rozwoju sektora biomedycznego oraz wskazała na wagę integracji środowiska podmiotów tworzących innowacje w obszarze biomedycznym. Zaznaczyła, iż konkursy ABM są tworzone w oparciu o wiedzę branżową i konsultacje pozwalające na zrozumienie procesu powstawia innowacji od koncepcji, aż po wdrożenie. Mówiła o Warsaw Health Innovation Hub – projekcie ABM, będącym przestrzenią takiego dialogu Agencji z firmami.

Rolę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w procesie udostępniania pacjentom nowych rozwiązań czyli proces podejmowania decyzji refundacyjnych dla świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia przybliżył pan Dominik Dziurda, Dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMiT. Szczegółowo odniósł się do kwestii uwzględniania w toku przygotowywania dokumentacji wytycznych oceny produktów lekowych i nielekowych, które są publicznie dostępne i w sposób transparentny pokazują wymogi stawiane w trakcie oceny.

Podczas konferencji „Innowacje dla zdrowia” zainicjowano działania klastra Nowych Technologii Medycznych NTMed, który będzie wspierał transfer technologii w obszarze medycyny i farmacji. CEZAMAT PW zawarł umowy z podmiotami działającymi w sektorze wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Wśród nich są:

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A. – w imieniu Zarządu umowę podpisała dr Monika Lamparska-Przybysz,

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO – KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW – umowę podpisał Prezes Zarządu, Krzysztof Kopeć,

POLSKI ZWIĄZEK INNOWACYJNYCH FIRM BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ BIOINMED – umowę podpisała Prezes Zarządu, Marta Winiarska,

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW MEDYCZNYCH „POLMED” – umowę podpisał Prezes Izby, Arkadiusz Grądkowski,

EZRA UKSW SPÓŁKA Z O.O. – umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu, Tomasza Rowińskiego,

OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z O.O. – w imieniu Zarządu umowę przedstawiła do podpisu Edyta Czapska-Koprowska,

Prezesi Przemysław Furdal i Grzegorz Suwalski podpisali umowy dotyczące czterech spółek:
HEART SENSE SPÓŁKA Z O.O.
QUANTUM INNOVATIONS SPÓŁKA Z O.O.
HEART GUARD SPÓŁKA Z O. O.
CORFLOW SPÓŁKA Z O.O.

MEDINICE S.A. – w imieniu Zarządu umowę przedstawił do podpisu pan Michał Sosnowski,

SCREENMED SPÓŁKA Z O.O. – umowę podpisała Prezes Zarządu, Magdalena Nowińska,

DRAMIŃSKI S.A. – w imieniu Zarządu umowę przedstawił do podpisu Włodzimierz Roguski,

NIVALIT SPÓŁKA Z O.O. – umowę podpisał Wiceprezes Zarządu, Wojciech Komnata,

SCIENCE4BEAUTY SPÓŁKA Z O.O. – umowę podpisały Prezes dr Anna Mazurkiewicz-Pisarek oraz Członek Zarządu, dr Alina Mazurkiewicz.

Nowo powstały Klaster NTMed, jak wskazała Aleksandra Mościcka-Studzińska Zastępca Dyrektora CEZAMAT PW, ma ambicje wspierać rozwój innowacyjności polskiego sektora wyrobów medycznych i produktów leczniczych poprzez stały dialog z przedstawicielami tej branży i gremiów naukowych w celu udostępnianie nowych rozwiązań i technologii, a także być platformą podejmowania przez nich wspólnych działań i realizacji wspólnych projektów dla efektywnego wykorzystania potencjału zrzeszonych podmiotów.

Kontakt:
Aleksandra Mościcka-Studzińska
aleksandra.studzinska@pw.edu.pl

 

Konferencja „Innowacja dla zdrowia” została zrealizowana w ramach projektu Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Techonologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla społeczeństwa”.

 

 

 

 

Skip to content