Deklaracja dostępności

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cezamat.pw.edu.pl / www.cezamat.eu

Data publikacji strony internetowej: 2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zaburzona hierarchia nagłówków na kilku podstronach.
 • Niepoprawne opisy alternatywne do części zdjęć.
 • Powtarzające się nazwy linków na kilku podstronach.
 • Serwis posiada slajdery bez możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.
 • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
 • Elementy takie jak rozwijane drzewko lub harmonijka-accordion używane do prezentacji tekstu na niektórych podstronach mogą sprawiać problemy z czytnikami ekranu.
 • Część dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf. Większość plików pdf nie posiada nadanej struktury dokumentu.
 • Serwis posiada komunikaty obcojęzyczne, dla których nie określono znacznika języka.
 • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Serwis może wymagać przełączenia w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu.

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem sekcji IT CEZAMAT PW:

 • e-mail: tomasz.szczesny@pw.edu.pl
 • telefon: (22) 182 11 93

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

 • e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl
 • telefon I: (22) 234 1314
 • telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa

 1. CEZAMAT PW posiada budynek administracyjny i budynek technologiczny oraz budynek krytego parkingu naziemnego. Budynek administracyjny i technologiczny posiada połączenie łącznikiem. Kompleks budynków znajduje się  na ogrodzonym terenie, do którego prowadzi wjazd i chodnik z ulicy Poloneza. Wejście na teren prowadzi przez furtkę z domofonem.
 2. Na parkingu zlokalizowanym na lewo od wjazdu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Do budynku administracyjnego prowadzi od furtki chodnik. Do budynku wchodzi się przez samootwierające się drzwi bezpośrednio z poziomu terenu.
 4. Recepcja znajduje się po lewej stronie wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, w tym bramką o dostosowanej dla osoby na wózku szerokości.
 5. W całym budynku administracyjnym drzwi wejściowe posiadają szerokość w świetle przejścia min. 90 cm, progi o wysokości nie przekraczającej 2 cm, posadzki poszczególnych kondygnacji umieszczono na jednym poziomie, windy obsługujące każdą z kondygnacji budynku są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
 6. Na każdej kondygnacji  budynku administracyjnego znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W toaletach zastosowano drzwi bez progów i pochwyty ze stali.
 7. Budynek administracyjny wyposażony jest w schodołaz oraz dwa wózki dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku administracyjnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 9. W budynku administracyjnym znajduje się sala multimedialna (w układzie amfiteatralnym z posadzką schodkową) z wydzielonymi miejscami w dolnym rzędzie foteli dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali jest dostępny system obsługujący pętle indukcyjną.
 10. Budynek technologiczny posiada szerokie przejścia z systemem bezprogowym oraz windy.
Skip to content