Granty wewnętrzne

Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 1. M. Trzaskowski; „Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmowego”; 280 000 PLN; COVID 19,
 2. M. Drozd; „Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc”;  200 000 PLN;  BIOTECHMED-1,
 3. K. Różanowski; „Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy (LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem oceny poziomu aktywacji autonomicznego układu nerwowego (AUN) z wykorzystaniem modeli reologicznych”; 200 000 PLN; BIOTECHMED-1,
 4. K. Tokarska; „HoLoC – Holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda obrazowania dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab on Chip”; 200 000 PLN; BIOTECHMED-1,
 5. T. Szczepińska; „NanoGAM: metoda badania struktury trójwymiarowej genomu, poprzez zastosowanie długich odczytów sekwencji DNA mikroskawków z utrwalonych jąder komórkowych”; 119 994 PLN; BIOTECHMED-2,
 6. T. Trzeciak; „Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo – jonowych –  elektrochemiczne  magazynowanie energii w erze post lithium”; 197 823,53 PLN; ENERGYTECH 1,
 7. E. Malinowska; „Badanie oddziaływań bioreceptorów wiążących wybrane modelowe markery nowotworowe”; 473 800 PLN;  POSTDOC PW edycja nr 1,
 8. R. B. Beck; „Technologia i charakteryzacja struktur MIS/MIM na potrzeby pamięci nieulotnych”; 400 200 PLN; POSTDOC PW edycja nr 1,
 9. M. Flont ; „Systemy Lab-on-a-chip do badań nad różnicowaniem komórek pierwotnych w kierunku fibroblastów związanych z rakiem (CAF) ”; 119 935 PLN; BIOTECHMED-3,
 10. P. Trzaskowska; „Polikatecholaminowe powłoki biozgodne na stali nierdzewnej”; 118 680 PLN; BIOTECHMED-3,
 11. A. Łękawa Raus; „Kontrola chiralności nanorurek węglowych w celu wytworzenia wysoce przewodzących i ultralekkich przewodników elektrycznych”; 249 987 PLN; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-3,
 12. M. Staniszewska; „Poszukiwanie i badanie substancji aktywnych wobec SARS-CoV-2 hamujących replikację wirusa oraz wyciszających niepożądaną odpowiedź immunologiczną ( terapia skojarzona)”; 465 290 PLN; POSTDOC PW edycja nr 2,
 13. R. B. Beck;  „Badanie niezawodności przyrządów półprzewodnikowych z perspektywy defektów materiałowych”; 403 650 PLN; POSTDOC PW edycja nr 2,
 14. J. Baran, A Duszczyk, K. Marchlewicz; Demonstratory dla medycyny; 100 000 PLN; MedTech-Athon – Inżynierowie dla medycyny,
 15. T. Skotnicki; „Przygotowanie i złożenie wniosku o grant ERC w konkursie ERC Advanced Grant w 2023 r.”; 25 000 PLN, 
 16. E. Jastrzębska; „Unaczynione modele doświadczalne in vitro”; 460 000 PLN; POSTDOC PW edycja nr 3,
 17. M. Pietrzak; „Opracowanie mikroukładu do zastosowania w konstrukcji biotestu typu NLISA z wykorzystaniem zdobionych nanocząsteczek magnetycznych”;475 640 PLN; POSTDOC PW edycja nr 3,
 18. P. Wiśniewski; „Pilotażowy fotowoltaiczny generator energii dla celów autokonsumpcji w CEZAMAT”; 48 300 PLN; STRTEG PW,
 19. P. Wiśniewski; „Badania dynamicznych właściwości przyrządów RRAM na potrzeby inżynierii neuromorficznej”; 149 625 PLN; YOUNG PW,
 20. M. Staniszewska; „Nowy Adenowirus z Transgenem Kodującym Ludzkie Immunostymulatory w Terapii Onkolitycznej”; 149 960 PLN; YOUNG PW,
 21. P. Sokołowska; „Opracowanie platformy mikroprzepływowej do separacji komórek nowotworu trzustki na drodze rozdziału immunomagnetycznego ze złożonych próbek biologicznych”; 148 625 PLN; YOUNG PW,
 22. P. Sokołowska; „Opracowanie mikrosystemu przepływowego do hodowli trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej i badania interakcji komórek wysp trzustkowych z komórkami śródbłonka”; 79 850 PLN; WELCOME ON BOARD IB PW,
 23. M. Flont; „Aktywacja przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) inwazyjnych komórek nowotworowych w warunkach mikroprzepływu”; 149 945 PLN; YOUNG PW,
 24. E. Malinowska; „Konstrukcja uniwersalnego, przenośnego urządzenia mikrofluidycznego działającego w formie pasywnego przepływu do szybkiej immunodetekcji zakażeń wirusowych i monitorowania wybranych biomarkerów odpowiedzi immunologicznej”; 149 947 PLN; YOUNG PW,
 25. M. Drozd; „Elektrochemiczne biosensory DNA wykorzystujące multifinkcjonalne nanocząsteczki magnetyczno-katalityczne w detekcji biomarkerów genetycznych chorób zakaźnych i zagrożeń środowiskowych”; 104 995 PLN; YOUNG PW,
 26. J. Krzemiński; „Wielopolowy elektrochemiczny czujnik DNA dedykowany jednoczesnemu wykrywaniu produktów reakcji powielania kwasów nukleinowych w trybie multiplex na przykładzie genów oporności na antybiotyki wieloopornych szczepów bakteryjnych”; 549 935 PLN; LIDER POB BIB I PW,
 27. D. Baraniecki; „PulseLayers”; 29 992 PLN; Inżynierowie na rzecz społeczeństwa Tech-Athon 2023 PW,
 28. A. Łękawa-Raus; „Modelowanie procesu syntezy nanorurek węglowych”; 557 750 PLN; POSTDOC 5 PW,
 29. M. Drozd; „Bezkontaktowy, uniwersalny moduł do wspomaganej kawitacyjnie, nieenzymatycznej immunodetekcji biomarkerów serologicznych z wykorzystaniem biokoniugatów nanosorbentów magneto-katalitycznych”; 149 960 PLN; YOUNG PW,
 30. M.. Kazek; „Opracowanie metody hodowli organoidów w celu ich potencjalnego wykorzystania w przewidywaniu skuteczności chemioterapii i immunoterapii podczas leczenia nowotworów płuc”; 148 120 PLN; YOUNG PW,
 31. P. Trzaskowska; „Szybka endotelializacja magnetycznej i niemagnetycznej stali nierdzewnej przy zastosowaniu komórek HUVEC zawierających superparamagnetyczne nanocząsteczki z tlenku żelaza”; 149 950 PLN; YOUNG PW,
 32. S. Lepak-Kuc; „Ekologiczne kompozyty węglowe dedykowane nowoczesnym strukturom elektroniki drukowanej w nurcie zrównoważonego rozwoju”; 148 407,50 PLN; YOUNG PW,
 33. M. Staniszewska; „Diagnostyka Biomarkerów Mięsaków Tkanek Miękkich w Stratyfikacji Pacjentów i Monitorowaniu Wyników Leczenia – Medycyna Spersonalizowana (ONCOTRACE)”; 783 725 PLN; LIDER POB BIB,
 34. M. Pietrzak; „Opracowanie systemu mikroprzepływowego do wysokoczułej immunodetekcji wybranych biomarkerów stanu zapalnego w oparciu o strategię elektrochemicznej detekcji in-situ”; 799 99,80 PLN; LIDER POB BIB,
 35. M. Słowikowski; „Inteligentny system sterowania i generacji energii dla celów autokonsumpcji w CEZAMAT PW”; 48 300 PLN; STRATEG PW.

Projekty aparaturowe finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 1. E. Malinowska; „Zakup mikroskopu konfokalnego”; 1 599 000 PLN,
 2. E. Malinowska; „Zakup reometru oscylacyjno-rotacyjnego z przystawką do sieciowania światłem UV wraz z oprzyrządowaniem, komputerem sterującym i oprogramowaniem”; 364 695 PLN,
 3. M. Staniszewska; „Zakup automatycznego czytnika do badania oddziaływań immunologicznych Eli Spot AID vSpot Spektrum”; 253 360 PLN,
 4. P. Trzaskowska; „Stanowisko do przygotowania cienkich preparatów do mikroskopii elektronowej i konfokalnej”; 152 000 PLN,
 5. E. Kijeńska-Gawrońska; „Nowoczesna drukarka 3D do wytwarzania materiałów na bazie odpadów techniką biodrukowania oraz melt electrowritingu”; 235 000 PLN; MAT-Lab-2 PW,
 6. J. Trzaskowski; „Rentgenowski spektrometr z dyspersją energii EDS do skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi SU 8230”; 300 000 PLN; MAT-Lab-2 PW.

Projekty finansowane przez RND

 1. J. Trzciński ; „Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego”; 7 300 PLN; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,
 2. J. Szałapak; „Badanie autorskich, recyklingowanych past do zastosowań w elektronice drukowanej na podłożach papierowych”; 49 980 PLN; AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA,
 3. Ł. Dybowska Sarapuk; „Badanie proliferacji komórek eukariotycznych stymulowanych przy użyciu podłoża grafenowego i stymulacji elektrycznej”; 30 240 PLN; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,
 4. T. Szczepińska; „Narzędzie do analizy funkcjonalnej grup par genów i jego zastosowanie do par genów wyznaczonych przez kontakty chromatynowe”; 8 820 PLN; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,
 5. Tokarska; „Opracowanie zaawansowanej platformy mikroprzepływowej typu Gut on Chip: integracja elektrod in situ do pomiarów TEER i monitorowania fizjologicznego w czasie rzeczywistym”; 44 331 PLN; BIOTECHNOLOGIA.