Zostań stypendystą w projekcie NCN OPUS-LAP

21 listopada 2022

Zapraszamy do składania aplikacji na staż w ramach projektu NCN OPUS-LAP „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał”.

Nazwa stanowiska: „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał”
Wymagania:

1. Status studenta II stopnia lub doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej;
2. Zainteresowania badawcze i doświadczenie zgodne z przewidzianymi zadaniami;
3. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej;
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Stypendysta w ramach projektu NCN OPUS-LAP „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał”

Zadania badawcze:
1. Trawienie cienkich warstw metodami plazmowymi;
2. Przygotowywanie wzorów do procesów litografii elektronowej;
3. Charakteryzacja optyczna wytworzonych nanostruktur;

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 25 listopada 2022, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2023 r
Kwota stypendium: 2500 zł/miesiąc

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres bogdan.sowa@pw.edu.pl następujące dokumenty:
1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.);
2. Potwierdzenie ukończenia studiów co najmniej I-go stopnia (dyplom).

W temacie wiadomości proszę wpisać: „Oferta stypendium Cezamat”
Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.)”

1. Administratorem Danych Osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu związanym z procesem przyznania stypendium;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby związane z realizacją grantu „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał”;
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat;
6. Obowiązek podania przez danych osobowych jest niezbędny w celu ubiegania się i otrzymania stypendium. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie kandydatury;
7. W odniesieniu do danych osobowych Stypendysty decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8. Stypendysta posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Stypendyście nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Skip to content