TEAMING

Projekt

Zadanie: EXCELLENCE IN TERAHERTZ RESEARCH AND APPLIED SCIENCES (EXTHRAS) [akronim: EXTHRAS] realizowane w ramach działania „Wsparcie w procesie przygotowania wniosków w konkursie Teaming for Excellence”.

Opis

Terahercowy zakres spektrum fal elektromagnetycznych szybko nabiera znaczenia, głównie z powodu rosnącego zapotrzebowania na szybką i pojemną komunikację bezprzewodową ze strony zarówno użytkowników indywidualnych, zbiorowych, jak i przedsiębiorstw. Dla tych potrzeb przydzielono już cztery zakresy widma między 275 a 450 GHz, a za nimi mają pójść kolejne. Jednakże na przeszkodzie w masowym wykorzystaniu THz stoi brak tanich i skutecznych emiterów, detektorów i elementów wspomagających takich jak wzmacniacze i anteny. Ta sama przyczyna blokuje rozwój innych aplikacji fal THz tj.: systemów obrazowania, wykrywania, zdalnej analizy struktur i ich składu, które znalazłyby zastosowania w Przemyśle 4.0, nowoczesnych pojazdach, zdrowotności, ochronie i bezpieczeństwie. 

Podstawowe i aplikacyjne badania THz są już prowadzone w wielu krajach Europy Zachodniej, ale Środkowo-Wschodnia Europa pozostaje w tej tematyce w tyle. Projekt zmierza do utworzenia Centre of Excellence in TeraHertz Research and Applied Sciences (EXTHRAS) w Warszawie dzięki konsorcjum trzech partnerów krajowych (Politechniki Warszawskiej z jej nanotechnologicznym hubem CEZAMAT oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN  i Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz) oraz dwóch instytucji zagranicznych: francuskiego Institute for Electronics, Microelectronics and Nanotechnology CNRS oraz niemieckiego Goethe University, Frankfurt. Wykorzystując synergie w zasobach i kompetencjach partnerów, inwestycje ze środków krajowych i unijnych, ulepszając zarządzanie, przyciągając najlepszych specjalistów, rozwijając współpracę międzynarodową i szeroko udostępniając infrastrukturę będzie można skutecznie realizować agendę badawczą, a także rozwijać i tworzyć elementy łańcucha wartości. Tą drogą odblokowany zostanie potencjał fal terahercowych i pobudzony rozwój przedsiębiorczości w tej dziedzinie, z długofalowym korzystnym wpływem na gospodarkę i społeczeństwo. Skutecznie działające Centrum będzie również pozytywnym przykładem stymulującym reformowanie systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce. 

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania „Wsparcie w procesie przygotowania wniosków w konkursie Teaming for Excellence”.

Lider

Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Partnerzy

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Nr projektu

TfE/I/45/EXTHRAS/2022 

Wartość projektu

Cały projekt: 300 000,00 zł

PW: 200 000,00 zł

Skip to content