POB FOTECH-2

Projekt

Macierze elementów dyfrakcyjnych do zastosowań w układach interfejsów optycznych fotonicznych układów scalonych; POB FOTECH-2.

Opis

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego jakościowo rozwiązania dla interfejsu optycznego układów fotoniki scalonej (ang. photonic integrated circuits, PIC), wymagającego efektywnego mechanizmu sprzężenia pomiędzy jednomodowymi włóknami optycznymi (typowo wykorzystywanymi w układach telekomunikacyjnych i sensorycznych) a falowodami paskowymi półprzewodnikowego układu PIC. W typowych rozwiązaniach interfejs ten jest realizowany z wykorzystaniem włókien światłowodowych przewężanych bądź zaopatrzonych w soczewki albo przez wyposażenie światłowodów wejściowych układu PIC w konwertery pola modowego (spot size converters), przy czym zawsze wymagane jest zbliżenie włókien światłowodowych na minimalną odległość (<1 μm). W większości przypadków rozwiązanie takie jest niekorzystne, ograniczając swobodę projektanta układu PIC i utrudniając realizację układów o wielu portach optycznych (szczególnie dla przypadku kątowych wyprowadzeń falowodów układu PIC, powszechnie stosowanych w celu minimalizacji wpływu odbić od krawędzi).

Proponowane podejście zakłada zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych elementów optyki dyfrakcyjnej (w postaci macierzy złożonych z mikrooptycznych elementów dyfrakcyjnych) stanowiących interfejs pomiędzy linijką włókien światłowodowych a falowodami układu PIC. Zapewni to zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy interfejsem optycznym a krawędzią układu PIC (>200 μm), przy zachowaniu akceptowalnej efektywności sprzęgnięcia sygnału optycznego.

Finansowanie

Finansowany w ramach projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Priorytetowy Obszar Badawczy Centrum Badawcze POB Technologie Fotoniczne, konkurs FOTECH-2

Lider

Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

Okres realizacji

 01.01.2021 – 31.12.2023

Wartość projektu

199 985,00 zł

Kierownik projektu

  • dr inż. Jarosław Suszek
  • mgr inż. Mateusz Słowikowski – koordynacja zadania w CEZAMAT
Skip to content