LIDER 14

Projekt

Platforma prototypowania fotonicznych układów scalonych z azotku krzemu

Opis

Fotoniczne układy scalone (PIC) to planarne systemy optoelektroniczne integrujące na wspólnym podłożu wiele elementów fotonicznych. PICs charakteryzują się kilkoma istotnymi zaletami w porównaniu do swoich odpowiedników zbudowanych z elementów dyskretnych takimi jak: niewielkie rozmiary, wysoka niezawodność, wysoka odporność mechaniczna, stabilność parametrów pracy, odporność na wibracje, możliwość stabilizacji temperatury, niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz niski koszt jednostkowy przy produkcji masowej. Obecnie, zastosowania fotonicznych układów scalonych można podzielić na cztery główne obszary: telekomunikacja i transmisja danych, układy czujnikowe i Internet Rzeczy, motoryzacja i lotnictwo oraz biomedycyna.

Celem projektu jest przygotowanie usługi prototypowania fotonicznych układów scalonych w platformie materiałowej azotku krzemu na zakres widzialny widma elektromagnetycznego. W ramach dotychczasowych prac w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT opracowano następujące podstawowe bloki funkcjonalne: falowody, sprzęgacze MMI, multipleksery AWG, rezonatory pierścieniowe, interferometry Macha-Zehndera, sprzęgacze siatkowe i połączenia z elementami mikroprzepływowymi. W projekcie planowane jest dodatkowe uzupełnienie biblioteki o modulator termo-optyczny.

Rezultatem przeprowadzonych prac będzie przygotowanie i udostępnienie na zasadach komercyjnych pełnego cyklu wytwórczego fotonicznych układów scalonych z azotku
krzemu na podstawie zaprojektowanych przez zleceniodawcę topografii. Tym samym zdobywane od kilku lat na Politechnice Warszawskiej kompetencje związane z projektowaniem i badaniami nad fotoniką scaloną zostaną poszerzone o ustandaryzowane procesy wytwórcze. W ramach projektu zostanie poszerzona wiedza i know-how na temat pełnego cyklu wytwórczego fotoniki scalonej na zakres widzialny, co pozwoli na przygotowanie pierwszej w Polsce komercyjnie dostępnej platformy fotoniki scalonej na ten zakres spektralny.

Nr projektu

LIDER14/0068/2023

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XIV.

Lider

Politechnika Warszawska

Wartość projektu

1 794 821,25 zł

Skip to content