Pracownia Nanomateriałów i Biosensorów

Opis pracowni i prowadzonych badań

Działalność pracowni obejmuje badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie biosensorów i miniaturowych immunotestów na potrzeby diagnostyki klinicznej i analiz środowiskowych. W laboratorium opracowywane są nowoczesne nanomateriały funkcjonalne, jak również wykorzystywane są zaawansowane techniki charakteryzacji oddziaływań międzymolekularnych cząstek biologicznie aktywnych.

Jeden z dwóch głównych nurtów prowadzonych badań dotyczy konstrukcji biosensorów i biotestów wykorzystujących oddziaływania powinowactwa pomiędzy warstwą receptorową a analitem. Konstruujemy również nowoczesne platformy w postaci kaset i macierzy Lab-on-a-Foil oraz testów immunochromatograficznych typu Lab-on-a-Paper do zastosowań w medycynie czy wojskowości. W warstwach receptorowych stosujemy najczęściej przeciwciała i oligonukleotydy, które pozwalają na wykrywanie i oznaczanie analitów o dużym znaczeniu klinicznym np. markerów chorobowych. Jednocześnie przy użyciu nowoczesnych, bezznacznikowych technik bioanalitycznych jesteśmy w stanie określać parametry kinetyczne i termodynamiczne oddziaływań molekularnych, takie jak stałe szybkości reakcji, powinowactwo (KD) i selektywność.

Drugi nurt dotyczy syntezy funkcjonalnych nanocząstek na potrzeby opracowywanych przez nas, nowoczesnych systemów analitycznych. Nanocząstki metaliczne (głównie nanocząstki złota i innych metali szlachetnych) oraz nanocząstki tlenkowe (np. nanocząstki magnetyczne tlenku żelaza(II) żelaza(III)) w połączeniu z bioreceptorami mogą znaleźć zastosowanie jako kluczowe elementy szybkich i czułych testów do wykrywania ważnych bioanalitów. Skupiamy się przede wszystkim na opracowywaniu nowych strategii detekcji lub amplifikacji sygnału w oparciu o właściwości optyczne/plazmoniczne nanorepotrerów (anizotropowe nanocząstki złota) lub wykorzystując ich aktywność katalityczną typu peroksydazy (nanocząstki metali szlachetnych i typu mieszanego). Z kolei nanocząstki magnetyczne, jak również nanostruktury hybrydowe magnetyczno-katalityczne, otwierają nowe możliwości separacji magnetycznej analitu, a tym samym poprawy granic detekcji. W obszarze naszych zainteresowań znajduje się zarówno synteza i biofunkcjonalizacja nanostruktur ukierunkowanych na konkretne zastosowanie bioanalityczne lub terapeutyczne, jak również projektowanie i charakteryzacja ich właściwości powierzchniowych.

Obszary badawcze

Prowadzone prace dotyczą przede wszystkim:

– szczegółowej charakteryzacji oddziaływań receptorów (m. in. przeciwciał, receptorów oligonukleotydowych) z analitami,
– zastosowania technik bezznacznikowych (SPR, QCM, technologii switchSENSE®), do charakteryzacji oddziaływań międzycząsteczkowych w czasie rzeczywistym,
– konstrukcji i badań biotestów/biosensorów z detekcją elektrochemiczną i optyczną do ilościowego oznaczania analitów istotnych klinicznie i środowiskowo,
– syntezy i badań właściwości oraz mechanizmów katalitycznych nanocząstek monometalicznych i typu stopowego,
– syntezy nanocząstek metalicznych i tlenkowych o unikalnych właściwościach optycznych i katalitycznych/magnetycznych np. nanocząstki anizotropowe lub typu rdzeń/powłoka,
– metod otrzymywania funkcjonalnych biokoniugatów nanocząstek metali szlachetnych z receptorami (białkami i kwasami nukleinowymi),
– opracowywania nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych (biosensory/czułe testy bioanalityczne) z wykorzystaniem funkcjonalnych biokoniugatów nanocząstek w roli znaczników katalitycznych,
– nowoczesnych technologii wytwarzania miniaturowych podłoży immunotestów i ich zastosowań w systemach mikroprzepływowych.

Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę z grupami badawczymi:

– zainteresowanych badaniem powinowactwa i szczegółową, wszechstronną charakteryzacją oddziaływań w układach białko – ligand, receptor – analit, enzym – inhibitor itp.,
– zainteresowanych przeprowadzeniem oznaczeń wybranych analitów z wykorzystaniem technik wysokoprzepustowych (np. testów ELISA, analizy SPR itp.),
– zajmującymi się pozyskiwaniem (nadprodukowaniem) i oczyszczaniem białek (m.in. białek o istotnych funkcjach np. przeciwciał i charakterystycznych dla stanów chorobowych czy też patogenów),
– zainteresowanymi pozyskaniem nanocząstek monometalicznych, bimetalicznych i tlenkowych (także anizotropowych) o pożądanych właściwościach optycznych, magnetycznych lub katalitycznych i modyfikowanych wybranymi ligandami (w tym bioreceptorami oligonukleotydowymi/przeciwciałami),
– zainteresowanymi uzyskaniem oczyszczonych koniugatów DNA-białko

Aparatura

 • Analizator wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS – Malvern
 • Wieloparametryczny analizator rezonansu plazmonów powierzchniowych z autosamplerem MP-SPR Navi™ 220 NAALI– BioNavis
 • Mikrodyspenser bezkontaktowy Nano-Plotter 2.1 – GeSiM mbH
 • Analizator oddziaływań molekularnych SwichSense heliX+ – Dynamic Biosensors
 • Moduł do automatycznego oczyszczania koniugatów białko-DNA proFire – Dynamic Biosensors
 • Mikrowaga kwarcowa z monitoringiem zmian dyssypacji energii QCM-D QSense Pro – Biolin Scientific
 • Analizator SPR z obrazowaniem SPRi Lab+ – Horiba Scientific
 • Analizator elektrochemiczny (potencjostat) 8-kanałowy 1000C – CH Instruments
 • Analizator elektrochemiczny (potencjostat) 1-kanałowy z modułem impedancji 600E – CH Instruments
 • Uniwersalny, spektrofotometryczny czytnik mikropłytek Multiskan Go – Thermo Scientific
 • Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis V-730 – Jasco
 • Spektrofotometryczny czytnik płytek Sunrise Magellan z filtrem gradientowym – Tecan
 • Liofilizator do szuszenia sublimacyjnego próbek
 • Analizator spektroelektrochemiczny – Autolab

Pracownicy

Skip to content