dr hab. inż. Mariusz Pietrzak

Profesor PW

Biografia

Dr hab. w dyscyplinie nauki chemiczne. Związany z Politechniką Warszawską od ponad 20 lat - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jednolite studia magisterskie ukończył w roku 2003 na specjalności technologia tworzyw sztucznych wykonując pracę magisterską pod kierunkiem prof. Zbigniewa Florjańczyka. Stopień doktora uzyskał w roku 2008 realizując prace badawcze pod kierunkiem prof. Elżbiety Malinowskiej, a stopień doktora habilitowanego w roku 2018. Od roku 2019 zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

Odznaczony Medalem KEN. Promotor ponad 50 prac inżynierskich i magisterskich, promotor pomocniczy w dwóch zakończonych przewodach doktorskich. Obecnie promotor dwojga doktorantów. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady dla studentów kierunku Biotechnologia zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Wykłady te obejmują zagadnienia związane z technikami elektrochemicznymi, metodami bioanalitycznymi oraz sensorami i biosensorami. Prowadzi również zajęcia dla doktorantów dotyczące zastosowania nanomateriałów w bioanalityce i teranostyce. Kierownik (lub kierownik etapu) kilku grantów finansowanych przez NCN i NCBiR.

Odbył staże badawcze na Uniwersytecie Michigan (Ann Arbor). Laureat programu Start FNP oraz beneficjent stypendium CSZ dla młodych naukowców. Wielokrotnie nagradzany nagrodą JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Członek komitetu organizacyjnego i naukowego kilka konferencji międzynarodowych. Autor i współautor artykułów naukowych oraz referatów wygłoszonych zarówno na polskich, jak i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Obszary badań

Realizuje badania dotyczące optycznych, elektrochemicznych oraz masowych biosensorów, biotestów i sensorów chemicznych, a w szczególności opracowania i modyfikacji warstw receptorowych tych urządzeń i badania ich oddziaływań z analitami istotnymi klinicznie i środowiskowo. Swoje zainteresowania badawcze skupia również na syntezie, modyfikacji i zastosowaniu nanomateriałów w bioanalityce i teranostyce, w tym przede wszystkim na modyfikacji powierzchni oraz badaniu właściwości nanozymów oraz ich koniugacji z receptorami biologicznymi i zastosowaniu takich koniugatów w immunotestach. Jego prace dotyczą zarówno zagadnień podstawowych, jak i aplikacji opracowanych materiałów oraz wykorzystania obserwowanych zjawisk w konstrukcji nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych.

Wybrane publikacje

 • Interactions of proteins with metal-based nanoparticles from a point of view of analytical chemistry - challenges and opportunities, Drozd Marcin, Ivanova Polina, Duszczyk Adrian, Pietrzak Mariusz, Advances in Colloid and Interface Science, 2022, w druku
 • Versatile and easily-designable polyester-laser toner interfaces for site-oriented adsorption of antibodies, Drozd Marcin, Ivanova Polina, Tokarska Katarzyna, Żukowski Kamil, Kramarska Aleksandra, Nowiński Adam, Kobylska Ewa, Pietrzak Mariusz, Brzózka Zbigniew, Malinowska Elżbieta, International Journal of Molecular Sciences, 2022, w druku
 • Bimetallic and multimetallic nanoparticles as nanozymes, Pietrzak Mariusz, Ivanova Polina, Sensors and Actuators B - Chemical, 2021, vol. 336, s.1-17, Numer artykułu:129736. DOI:10.1016/j.snb.2021.129736
 • Nanoparticles of chosen noble metals as reactive oxygen species scavengers, Ivanova Polina, Dzięgielewski Konrad, Drozd Marcin [i in.], Nanotechnology, 2021, vol. 32, nr 5, s.1-11, Numer artykułu:055704. DOI:10.1088/1361-6528/abc19f
 • Modification of fluorescent nanocrystals with 6-thioguanine - monitoring of drug delivery, Grabowska-Jadach Ilona, Drozd Marcin, Kulpińska Dominika [i in.], Applied Nanoscience, 2020, vol. 10, s.83-89. DOI:10.1007/s13204-019-01101-6
 • Synthesis, characterization and application of plasmonic hollow gold nanoshells in a photothermal therapy—New particles for theranostics, Grabowska-Jadach Ilona, Kulpińska Dominika, Drozd Marcin [i in.], Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, vol. 111, s.1147-1155. DOI:10.1016/j.biopha.2019.01.037
 • Studies on effectiveness of PTT on 3D tumor model under microfluidic conditions using aptamer-modified nanoshells, Kulpińska Dominika, Grabowska-Jadach Ilona, Liwińska Monika [i in.], Biosensors & Bioelectronics, 2019, vol. 126, s.214-221. DOI:10.1016/j.bios.2018.10.069
 • The influence of selected ω-mercaptocarboxylate ligands on physicochemical properties and biological activity of Cd-free, zinc‑copper‑indium sulfide colloidal nanocrystals, Kulpińska Dominika, Drozd Marcin, Grabowska-Jadach Ilona [i in.], Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, 2019, vol. 97, s.583-592. DOI:10.1016/j.msec.2018.12.043
 • SPRi-Based Biosensing Platforms for Detection of Specific DNA Sequences Using Thiolate and Dithiocarbamate Assemblies, Drozd Marcin, Pietrzak Mariusz, Malinowska Elżbieta, Frontiers in Chemistry, 2018, vol. 6, s.1-12. DOI:10.3389/fchem.2018.00173
 • Comparative studies of biological activity of cadmium-based quantum dots with different surface modifications, Kalinowska Dominika, Grabowska-Jadach Ilona, Drozd Marcin [i in.], Applied Nanoscience, 2018, vol. 8, nr 3, s.309-321. DOI:10.1007/s13204-018-0787-8
 • Cytotoxicity studies of selected cadmium-based quantum dots on 2Dvs.3D cell cultures, Grabowska-Jadach Ilona, Żuchowska Agnieszka, Olesik Marta [i in.], New Journal of Chemistry, 2018, vol. 42, nr 15, s.12787-12795. DOI:10.1039/C8NJ01986J
Skip to content