dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska

Profesor PW

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego PW. Stopień mgr inż. technologii chemicznej uzyskała w 2008 r., stopień dr inż. nauk chemicznych w 2012 r. W 2018 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego z biotechnologii. Od 2019 r profesor uczelni na Wydziału Chemicznym PW. Od 2016 r. pełni tam funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Informacji naukowej. Od marca 2022 kierownik Działu Biotechnologii Medycznej w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW. Kierownik pięciu grantów badawczych: Iuventus Plus MNiSW (2012-2014), LIDER NCBiR (2014-2017), SONATA NCN (2014-2018), SONATA BIS NCN (od 2020) oraz OPUS NCN (od 2022). Wykonawca w siedmiu grantach badawczych finansowanych przez NCBiR, NCN, IDUB. W 2012 r. laureatka naukowego stypendium wyjazdowego do EPFL w Szwajcarii. Nagradzana wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi przyznawanymi za osiągnięcia naukowe, m.in.: Nagroda Scopus-Perspektywy Young Researcher Award (2011), Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2012), Stypendium Ministra i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców (2013), Tony B. Academic Travel Award (2010, 2011, 2013), Nagroda The People Powering the 2018 SLAS Technology Ten, kilkukrotnie otrzymane nagrody zespołowe JM Rektora PW (w latach 2013-2020). Prowadzi współprace z różnymi instytucjami naukowymi tj. Instytut Leków, SGGW, PWr, IBD PAN. Promotor wielu prac dyplomowych na kierunkach: Technologia Chemiczna, Biotechnologia, Applied Biotechnology oraz promotor sześciu prac doktorskich realizowanych na Wydziale Chemicznym PW. Od 2021 członek The Chemical and Biological Microsystems Society (CBMS) międzynarodowego stowarzyszenia w dziedzinie mikrosystemów chemicznych i biologicznych. Autorka kilkudziesięciu artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, książki, 11 patentów, a także wielu doniesień i prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych.

Obszary badań

Badania dotyczą opracowywania biomedycznych mikrosystemów znajdujących zastosowanie w inżynierii komórkowej i biotechnologii, wykorzystywanych w poszukiwaniu nowych terapii oraz badań przesiewowych nowych substancji bioaktywnych.

Zainteresowania naukowe w szczególności obejmują:

 • Hodowlę i badanie komórek in vitro w makroskali i mikrosystemach przepływowych.
 • Badania nad opracowaniem systemów Heart-on-a-chip do analizy komórek serca, symulacji stanów chorobowych oraz oceny zastosowania komórek macierzystych w kardioterapii.
 • Opracowanie nowej metodologii trójwymiarowego modelowania nowotworów ginekologicznych z wykorzystaniem systemów Lab-on-a-chip, przydatnych do badania podstawowych funkcji komórek nowotworowych i testów toksyczności.
 • Badania przesiewowe nowoopracowywanych związków, nanomateriałów oraz analiza wybranych terapii przeciwnowotworowych (np. terapii fotodynamicznej) z wykorzystaniem hodowli in vitro prowadzonych w mikrosystemach przepływowych i makroskali.
 • Opracowanie zaawansowanych, unaczynionych systemów typu (Multi-)Organ-on-a-chip (tj. serce, trzustka, płuca, pierś).
 • Badania nad zastosowaniem i poszukiwaniem biomateriałów polimerowych do wytwarzania systemów Lab-on-a-chip.

Wybrane publikacje

 • Kobuszewska A., Kołodziejek D., Wojasiński M., Jastrzębska E., Ciach T., Brzózka Z.: Lab-on-a-chip system integrated with nanofiber mats used as a potential tool to study cardiovascular diseases (CVDs), Sensors and Actuators B – Chemical, 330, 2021, 1-12, DOI:10.1016/j.snb.2020.129291
 • Kobuszewska A., Kołodziejek D., Wojasiński M., Ciach T., Brzózka Z., Jastrzębska E.: Study of stem cells influence on cardiac cells cultured with a cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone in Organ-on-a-Chip system, Biosensors, 11, 5, 2021, 1-14, DOI:10.3390/bios11050131
 • Sokołowska P., Żukowski K., Janikiewicz J., Jastrzębska E., Dobrzyn A., Brzózka Z.: Islet-on-a-chip: Biomimetic micropillar-based microfluidic system for three-dimensional pancreatic islet cell culture, Biosensors & Bioelectronics, 183, 2021, 1-8, DOI:10.1016/j.bios.2021.113215
 • Flont M., Jastrzębska E., Brzózka Z.: A multilayered cancer-on-a-chip model to analyze the effectiveness of new-generation photosensitizers, Analyst, 145, nr 21, 2020, 6937-6947, DOI:10.1039/D0AN00911C
 • Flont M., Jastrzębska E., Brzózka Z.: Synergistic effect of the combination therapy on ovarian cancer cells under microfluidic conditions, Analytica Chimica Acta, 1100, 2020, 138- 148, DOI:10.1016/j.aca.2019.11.047
 • Sokołowska P., Janikiewicz J., Jastrzębska E., Brzózka Z., Dobrzyn A.: Combinations of regenerative medicine and Lab-on-a-chip systems: New hope to restoring the proper function of pancreatic islets in diabetes, Biosensors & Bioelectronics, 167, 2020, 1-11, DOI:10.1016/j.bios.2020.112451
 • Sokołowska P., Żukowski K., Lasocka I., Szulc-Dabrowska L., Jastrzębska E.: Human mesenchymal stem cell (hMSC) differentiation towards cardiac cells using a new microbioanalytical method, Analyst, 145, 2020, 3017-3028, DOI:10.1039/c9an02366f
 • Chudy M., Tokarska K., Jastrzębska E., Bułka M., Drozdek S., Lamch Ł., Wilk K., Brzózka Z.: Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, Biosensors & Bioelectronics, 101, 2018, 37-51, DOI:10.1016/j.bios.2017.10.013
 • Tomecka E., Żukowski K., Jastrzębska E., Chudy M., Brzózka Z.: Microsystem with micropillar array for three- (gel-embaded) and two-dimensional cardiac cell culture, Sensors and Actuators B - Chemical, 254, 2018, 973-983, DOI:10.1016/j.snb.2017.07.186
 • Tomecka E., Wojasiński M., Jastrzębska E., Chudy M., Ciach T., Brzózka Z.: Poly(l-lactic acid) and polyurethane nanofibers fabricated by solution blow spinning as potential substrates for cardiac cell culture, Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, 75, 2017, 305-316, DOI:10.1016/j.msec.2017.02.055
 • Żuchowska A., Jastrzębska E., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z.: 3D lung spheroid cultures for evaluation of photodynamic therapy (PDT) procedures in microfluidic Lab-on-a-Chip system, Analytica Chimica Acta, 990, 2017, 110-120, DOI:10.1016/j.aca.2017.07.009
 • Jastrzębska E., Bułka M., Rybicka N., Żukowski K.: Analysis of the efficiency of photodynamic therapy using a microsystem for mono-, co- and mixed cultures, Sensors and Actuators B - Chemical, 221, 2015, 1356-1365, DOI:10.1016/j.snb.2015.08.022

Inne osiągnięcia

 • Sokołowska P., Żukowski K., Jastrzębska E., Janikiewicz J., Dobrzyn A., Brzózka Z.: Mikrosystem przepływowy do tworzenia, hodowli oraz obrazowania fluorescencyjnego trójwymiarowych agregatów komórek wysp trzustkowych, (2021) Patent: PL 239354
 • Flont M., Dybko A., Brzózka Z., Jastrzębska E., Żukowski K.: Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych (2020) Patent: PL 237494
 • Jastrzębska E., Żuchowska A., Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z.: Przepływowy mikrosystem do oceny skuteczności procedur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych, (2020) Patent: PL 235424
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z.: Kartridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii w warunkach przepływowych, (2019) Patent: PL 234118
Skip to content