Stanowisko Adiunkta Badawczego w dziedzinie mikro-generatorów

10 lipca 2024

FOR ENGLISH PLEASE CLICK HERE

 

Stanowisko Adiunkta Badawczego w dziedzinie mikro-generatorów energii w nowoczesnym centrum badawczym CEZAMAT na wiodącej uczelni technicznej w Polsce – Politechnice Warszawskiej.

Stanowisko: Adiunkta Badawczego

Termin składania kandydatur: 24 lipca 2024r. godz. 1600 (Centralny czas europejski)

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami (CV, dorobek naukowy, kopie dokumentów potwierdzających uzyskane stopnie naukowe) prosimy przesłać mailowo na adres: Tomasz.Skotnicki@pw.edu.pl

Obowiązki:

 • modelowanie numeryczne i analityczne osiągów energetycznych piezoelektrycznych generatorów energii (ang. piezoelectric Energy Harvesting);
 • projektowanie topologii mikro-elektronicznych przyrządów (µ-generatorów) wykorzystujących piezoelektryki;
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej (sporządzanie sekwencji produkcyjnych – process flow);
 • wytwarzanie przyrządów mikro-elektronicznych w laboratoriach o wysokiej klasie czystości (praca w clean-room, obsługa specjalistycznej infrastruktury)
 • przeprowadzanie pomiarów elektrycznych (charakterystyki IV, CV z wymuszeniem AC i DC oraz 4-przewodowe pomiary rezystancji) i analitycznych (mikroskopia elektronowa i optyczna, profilometria, elipsometria, AFM ) wyprodukowanych µ-generatorów;
 • analiza i obróbka danych;
 • sporządzanie raportów technologicznych i eksperymentalnych;
 • tworzenie własnych oraz kontrybuowanie do wspólnych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych prezentujących uzyskane wyniki;
 • tworzenie własnych oraz kontrybuowanie do wspólnych wystąpień w ramach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • inne zadania powierzone przez przełożonego w ramach zakresu obowiązków.

Wymagania:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w naukach technicznych;
 2. stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 10 lat przed ogłoszeniem konkursu w tematyce dotyczące nano- lub mikro-elektroniki;
 3. dobra znajomość języka francuskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, publikacje artykułów naukowych, raportów badawczych, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą naukową oraz składanie wniosków o przyznanie grantów naukowych, także z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej;
 4. umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie umożliwiająca: (i) skuteczną i efektywną operacyjność w polskim (Warszawa) środowisku naukowym oraz w laboratoriach CEZAMAT; (ii) ubieganie się o granty naukowe w polskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z polskimi instytucjami finansującymi;
 5. dorobek naukowy w postaci co najmniej współautorstwa 10 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR);
 6. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z technologii półprzewodników potwierdzony dorobkiem publikacyjnym, uczestnictwem w projektach naukowych oraz doświadczeniem zawodowym;
 7. min. 10 letnie doświadczenie w pracy w laboratoriach wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych (cleanroom);
 8. pobyt zagraniczny (min. 3 lata) w ośrodku naukowym ukierunkowanym na badania z zakresu elektroniki, nano-fabrykacji posiadającym pomieszczenia o podwyższonej czystości typu (cleanroom) i praktyczne doświadczenie pracy w tych pomieszczeniach;
 9. praktyczna wiedza z zakresu metod nano- i mikro-fabrykacji zarówno od strony projektowej (projektowanie topologii) jak i technologicznej (znajomość technik/procesów produkcyjnych, obsługi maszyn oraz projektowanie sekwencji produkcyjnych – process flow)
 10. praktyczna wiedza z zakresu technik analitycznych: SEM, mikroskopia optyczna, profilometria, elipsometria, pomiary elektryczne (CV, IV, DC, AC, 4przewodowy pomiar rezystancji), AFM;
 11. praktyczna wiedza z zakresu technologii półprzewodnikowej obejmująca: litografię wiązką elektronową, fotolitografię, trawienie plazmowe, procesy wysokotemperaturowe, osadzania LPCVD oraz PECVD
 12. znajomość zagadnień związanych z przyrządami do pozyskiwania energii ze źródeł rozproszonych/otoczenia (ang. Energy Harvesting);
 13. doświadczenie w zakresie organizacji pracy laboratorium, przygotowywania protokołów i procedur laboratoryjnych, przygotowywania publikacji naukowych w języku angielskim, francuskim i polskim, przygotowywania raportów z badań;
 14. doświadczenie w prowadzeniu badań, potwierdzone dorobkiem publikacyjnym oraz uczestnictwem w projektach naukowych.

Co oferujemy:

 1. Zatrudnienie na czas określony, 60 miesięcy, 60% etatu;
 2. Data objęcia stanowiska: 1 września 2024r.;
 3. Pracę przy realizacji 5-letniego projektu SFINKS finansowanego przez Europejską Radę Naukową (ang. European Research Council) w ramach konkursu Advanced Grant;
 4. Pracę w wiodącej uczelni technicznej w Polsce;
 5. Możliwość rozwoju kariery naukowej dzięki pracy w dynamicznym zespole realizującym nowatorskie badania w strategicznie ważnym obszarze;
 6. Możliwość pracy w trybie hybrydowym;
 7. Liczne szkolenia i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje;
 8. Możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych i świadczeń socjalnych dla pracowników Politechniki Warszawskiej (dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowych, kursów językowych)

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z dorobkiem naukowym (publikacje uszeregowane chronologicznie od najnowszej do najstarszej), kopię dokumentów potwierdzających uzyskane stopnie naukowe mailowo na adres: Tomasz.Skotnicki@pw.edu.pl

Termin składania kandydatur: 24 lipca 2024r. godz. 1600 (Centralny czas europejski).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

 

Skip to content