Specjalista ds. zamówień publicznych

24 czerwca 2022

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

 

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.
 2. Prowadzenie postępowań przetargowych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi administracyjnej prac komisji, oceny formalnej ofert, tworzenia wezwań do uzupełnienia oświadczeń / dokumentów, wyjaśnienia ofert/oświadczeń/dokumentów, wykluczenia z postępowania, ogłaszania wyników, podpisywania umów, przygotowywania wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
 3. Weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z PZP.
 4. Weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych.
 6. Organizacja prac komisji przetargowej, terminowe przygotowywanie i przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienie publiczne.
 7. Udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji.
 8. Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe i minimum 3-letni staż pracy;
 2. Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w instytucjach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym min. 2-letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego stosowania.
 4. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.
 5. Komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi.

 

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach oświatowych i badawczych (uczelnie, instytuty) będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres: katarzyna.potera@pw.edu.pl w terminie do dnia 04 lipca 2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

Skip to content