Adiunkt

3 grudnia 2021

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT poszukuje osoby na stanowisko adiunkta (badawczego).

 

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczego) w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 , tekst jednolity).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem (preferowane dyscypliny: dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne lub pokrewne)
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z technologii półprzewodnikowych potwierdzony dorobkiem publikacyjnym, uczestnictwem w projektach
 • wiedza i doświadczenie z zakresu charakteryzacji elektrycznej przyrządów półprzewodnikowych
 • wiedza z zakresu fizyki przyrządów MIS/MIM
 • wiedza z zakresu technik osadzania warstw (w szczególności metodami rozpylania magnetronowego oraz PECVD)
 • doświadczenie w pracy w pomieszczeniach o podwyższonej czystości (clean-room) będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność prezentacji wyników badań, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą naukową oraz składanie wniosków o przyznanie grantów naukowych, także z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 , tekst jednolity) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 , tekst jednolity).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 03.12.2021 do dnia 02.01.2022 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: sekretariat@cezamat.eu

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Potera k.potera@cezamat.eu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2022.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Skip to content