Pracownia Genomiki Strukturalnej

Opis badań prowadzonych w pracowni

W pracowni Genomiki prowadzone są badania, których głównym celem jest analiza sekwencji i struktury trójwymiarowej genomu, w szczególności ich związku z przebiegiem fundamentalnych procesów zachodzących w komórce, takich jak transkrypcja, replikacja czy naprawa DNA. Wykorzystujemy najnowocześniejsze metody wysokoprzepustowego sekwencjonowania, w tym długo-odczytowego sekwencjonowania technologią Oxford Nanopore. Badamy dziedziczenie struktury genomu oraz jej zmienność w ramach różnych populacji ludzkich, jak również jej rolę w patogenezie chorób człowieka. Ponadto wykorzystujemy techniki dokowania molekularnego, dynamiki molekularnej i uczenia maszynowego do analizy oddziaływań białek z innymi makromolekułami lub związkami małocząsteczkowymi.

Aparatura

Projekty realizowane w pracowni

  1. “Badanie zmienności genetycznej rodzin z Projektu 1000 Genomów z wykorzystaniem długo-odczytowego sekwencjonowania w technologii Oxford Nanopore”
  2. “Nietoperze jako źródło nowych szczepów wirusów z podrodziny Coronoviridae stanowiących zagrożenie dla populacji ludzkiej”.  Projekt finansowany jest w ramach grantu IDUB against COVID-19.

Pracownicy

Skip to content