dr inż. Monika Bil

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, specjalizacja technologia tworzyw sztucznych. Pracę doktorską, dotyczącą projektowania poliuretanowych podłoży dla inżynierii tkankowej kości obroniła na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W trakcie doktoratu odbyła staż naukowy w ramach KMMNoE Network of Excellence w Imperial College Londyn, Department of Materials, Wielka Brytania, gdzie zajmowała się wytwarzaniem bioaktywnych warstw ceramicznych na porowatych podłożach dla inżynierii tkankowej. Po obronie doktoratu była zaangażowana w projekty naukowe dotyczące opracowania produktów inżynierii tkankowej do regeneracji tkanki kostnej realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w grupie Biomateriały. Odbyła również roczny staż podoktorski w National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonia, finansowany przez Japan Society for Promotion of Science. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Menadżera Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie obroniła prace dyplomową dotyczącą certyfikacji wyrobów medycznych. W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest zatrudniona od 2020 na stanowisku adiunkta badawczego.

Obszary badań

Multifunkcjonalne materiały dla medycyny, poliuretany i kompozyty poliuretanowe z pamięcią kształtu, biodegradowalne podłoża polimerowe dla inżynierii tkankowej, implantacyjne systemy dostarczania leków, biokompozyty polimerowe z materiałów odnawialnych do zastosowań przemysłowych. Zainteresowania naukowe dotyczą syntezy i analizy zależności pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami funkcjonalnymi tj. kinetyką uwalniania substancji aktywnych, zmianą kształtu, szybkością degradacji otrzymanych materiałów.

Wybrane publikacje

  1. Monika Bil, Piotr Mrówka, Dorota Kołbuk, Wojciech Święszkowski Multifunctional composite combining chitosan microspheres for drug delivery embedded in shape memory polyester-urethane matrix Composites Science and Technology 201 (2021) 108481
  2. Monika Bil The effect of chitosan form on the shape memory properties of polyurethane based composites Materials Letters 284 (2021) 129007
  3. Monika Bil, Izabela Hipś, Piotr Mrówka , Wojciech Święszkowski, Studies on enzymatic degradation of multifunctional composite consisting of chitosan microspheres and shape memory polyurethane matrix Polymer Degradation and Stability 182 (2020) 109392
  4. Monika Bil, Ewa Kijeńska-Gawrońska, Eliza Głodkowska-Mrówka, Aneta Manda-Handzlik, Piotr Mrówka Design and in vitro evaluation of electrospun shape memory polyurethanes for self-fitting tissue engineering grafts and drug delivery systems Materials Science and Engineering: C 110 (2020) 110675
  5. MK Heljak, A Chlanda, W Swieszkowski, M Bil Multiscale analysis of viscoelastic properties, topography and internal structure of a biodegradable thermo-responsive shape memory polyurethane Polymer 191, (2020) 122273
  6. EL Cyphert, M Bil, HA von Recum, W Święszkowski Repurposing biodegradable tissue engineering scaffolds for localized chemotherapeutic delivery Journal of Biomedical Materials Research Part A 108 (5), (2020) 1144-1158

Patenty / inne osiągnięcia

  1. 2010r - Nagroda naukowa drugiego stopnia ( nagroda zespołowa) przyznana przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl prac dotyczących możliwości zastosowania poliuretanów do otrzymywania nowych produktów inżynierii tkankowej kości
  2. 2021r - Zgłoszenie patentowe P.438209: W. Łojkowski, E. Pietrzykowska, K. Abou Aitah, U. Szałaj, A. Świderska-Środa, M. Bil, M. Łojkowski, W. Święszkowski, B. Sokołowska, Hydroksyapatytowa warstwa biobójczo-osteoindukcyjna i sposób wytwarzania takiej warstwy.
Skip to content